Keresés
Magyar Nemzet
2020. augusztus 11., kedd, Zsuzsanna, Tiborc napja
HÍR TV – Sajtóklub:Gyurcsány a Momentumot is le akarja nyelni

Játékszabályzat

Magyar Nemzet – Magyar Állami Balett előfizetői játékszabályzat
(Ide kattintva fizethet elő a Magyar Nemzetre: magyarnemzet.hu/elofizetes/)

  1. A Játék szervezője és lebonyolítója
  1. A Játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

  1. A nyeremény

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos) – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között a Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 100 darab jegy A rosszul őrzött lány című előadásra (2019.10. 26. ,19 óra, Erkel Színház Budapest).

3.1. A Játék időtartama

A Játék 2019. október 1. napján kezdődik és 2019. október 18. napjáig tart.

  1. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy az előfizető érvényes, legalább 6 hónapra szóló előfizetéssel rendelkezzen a Szervező kiadói előfizetői állományában, a Magyar Nemzet napilapra 2019. október 18. napján.

4.2. A Játék nyertesei

A Játékban azon 50 előfizető nyer, aki a www.magyarnemzet.hu oldal Előfizetés menüpont alatt a Játék időtartama alatt először fizet elő a Magyar Nemzet című napilapra. Az első 50 előfizető az alábbi nyereményekre jogosult:

Két darab jegyre a Magyar Nemzeti Balett A rosszul őrzött lány című előadásra- Időpont: 2019. október 26., 19 óra

Helyszín: Erkel Színház, Budapest, II. János Pál pápa tér 30.

4.3. A nyertesek értesítése

A Szervező a Nyerteseket emailen, telefonon vagy postai úton értesíti, 2019. október 24. napjáig. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. – a továbbiakban: Szervező) mint a Magyar Nemzet közéleti napilap és a magyarnemzet.hu online internetes sajtótermék kiadója.

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni

próbálta;

– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  1. Adatvédelem és adatkezelés

A Szervező kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

A nyeremény átadása az előadás előtt a helyszínen történik, a nyertes személyazonosságának

igazolását követően. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

Ha az Akcióban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

– cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: [email protected]

– honlap: www.naih.hu

  1. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon munkaidőben a 06-1-920-6979-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen lehet.

  1. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a magyarnemzet.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a

Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.magyarnemzet.hu/elofizetes oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email-cím-elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. Kelt: Budapest, 2019. október 1.

 

Vissza az oldal tetejére
Tisztelt olvasóink!
A Magyar Nemzet teljes archívumának feltöltése folyamatban van. Hamarosan az összes korábbi cikk elérhető lesz, addig szíves türelmüket kérjük.
a Magyar Nemzet szerkesztősége

A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Részletes leírás …

Ne maradjon le, legyen mindig naprakész, iratkozzon fel a Magyar Nemzet hírlevelére!