„Szorgos adósa vagyok hazámnak”

Életének nagyobbik felét külföldön, főként német városokban töltötte „bizontalan búdosásban”. Mégis ő volt a magyarság szellemi önmagára eszmélésének első felkiáltójele, írta róla Szerb Antal. Az idén 450 éve született Szenci Molnár Albert egyedülálló írói, fordítói és könyvkiadói életműve a magyar kultúra legnagyobb teljesítményei közé tartozik.

2024. 03. 05. 5:10
null
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

És minekutána Felséged ez Institutionak magyarul fordítását nékem kegyelmesen megparancsolta, nem szűnt meg Felséged ebben való munkámat mindenképpen előbbmozdítania. E könyvet azért, melyet Felséged kegyelmes parancsolatjából és Rákóczi György uramnak őnagyságának kívánságára és egyéb hívséges jóakaróimnak ottan-ottan megintésekre az mint tőlem legjobban lehetett, úgy bocsáttam ki, alázatos szívvel Felségednek dedikálom, és kegyelmes ótalmazásában ajánlom, míglen az Úr Isten alkalmatosságot enged az Felségedhöz való költözésre…

Ez az 1624. március 13-án, a középnémet Hanovia városában (azaz Hanauban) Szenci Molnár Albert által Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek írt ajánlólevél az első híradás arról, hogy négyszáz éve megjelent Kálvin fő művének első magyar nyelvű kiadása.

Szenci Molnár Albert. Forrás: Wikipédia

Ha semmi mást nem alkotott volna a négyszázötven éve a Pozsony közeli mezővárosban, Szencen született vándor irodalmár, akkor is beíródott volna neve a magyar kultúra aranykönyvébe. „A nemzet szellemi önmagára eszmélésének első felkiáltójele Szenci Molnár Albert megdöbbentő élete” – írta Szerb Antal a híres irodalomtörténetében. Olyan külföldön bujdosó magyar író volt, aki csak úgy tudott bolyongani Nyugaton, hogy népét szolgálta, s „a hiányzó haza helyébe megteremtette a szellemi haza arcát” – jellemezte Féja Géza író, irodalomtörténész. Élete külső kérge csupa állhatatlanság, de belül csupa monumentálisra törő férfiszívósság – ezt Németh László írta róla, aki 

a régi nagy tudósok konokságával lesz elejétől végig egyetlen heroikus akarat. Lába százfelé téved, de a szeme egyfelé szegeződik. Alig van magyar tudós, aki többre vállalkozott volna, mint ő. A magyarság legsürgősebb kultúrigényei találták meg benne fáradhatatlan munkásukat.

Melyek voltak azok a pillérművek, tartóoszlopok, amelyeket Szenci Molnár állított az akkoriban – a XVI. század végén és a XVII. század elején – az ország népességének túlnyomó részét kitevő kálvinista magyarság kultúrája alá? Kronológiai sorrendben: az első latin–magyar és magyar–latin szótár összeállítása, a genfi zsoltárkönyv magyarra fordítása, pontosabban átköltése (Psalterium Ungaricum), Károlyi Gáspár vizsolyi bibliájának második, javított kiadása (Hanaui Biblia), új magyar nyelvtan, latin–görög–magyar szótár, a nyolcadrétű Oppenheimi Biblia kiadása, a heidelbergi kálvinista Abraham Scultetus prédikációgyűjteményének magyarra fordítása és kiadása (Postilla Scultetica), valamint imádságoskönyv összeállítása és kiadása.

A címlap. Forrás: Wikipédia

Ezek a könyvek 1604-től 1624-ig készültek el és jelentek meg, kivétel nélkül német földön, német nyomdászok által – nagyrészt ottani fejedelmek, főurak, polgárok támogatásával, kisebb (de nem elhanyagolható) részben pedig magyarországi egyházi és világi adományok révén. Miért nem jött haza az országát 1590 végén tizenhat évesen, tanulási céllal, azaz peregrinus diákként elhagyó Molnár Albert? Szerb Antal szerint neki Nyugat-Európa kultúrmagassága és a honi kisszerűségektől való távolság kellett ahhoz, hogy egy másik, különb Magyarországért fáradozhasson: német földről akart szellemi hidat építeni Magyarország felé.

Szenci Molnár maga így fogalmazta meg a krédóját, hivatását, küldetését az 1611-ben Hanauban kinyomtatott háromnyelvű szótárának ajánlólevelében. Platónra is hivatkozva és Cicerót idézve írja: 

Nemcsak magunknak születtünk, hanem születésünknek egy részét hazánk tulajdonítja magának, más részét szüleink, az több részét egyéb barátink. Mert így határoztam, hogy háromnyelvű szótáram ajánlását háromnyelvű idézettel kezdem, és így tanúsítom: szorgos adósa vagyok hazámnak, s jótéteményeit eszemben tartom. Isten ajándékából most ennek ötödik bizonyságául terjesztem elő Latin–görög–magyar szótáramat, amelyet terhes munkával szerkesztettem.

Érdemes idézni az 1607-ben Herbornban kinyomtatott Zsoltároskönyv-beli üdvözletéből is, melyet a Magyarországon és Erdélyben vitézkedő keresztyén anyaszentegyháznak, lelkipásztorainak, tanítóinak és tanuló ifjainak küldött: „Gyakran kérem azt az Úr Istentől, hogy (…) ez földen életemet az Krisztusért szent lelkével úgy vezérelje, hogy senkinek ne legyek botránkozására, hanem az híveknek seregiben élhessek egyebeknek hasznokra és az Ő felséges nevének dicséretire. Innet vagyon, hogy ez híres Akadémiákban főtanítók közt forogván nem kapok ez világon gazdagító tudományokon, hanem olyakat kévánok, melyekkel legtöbbeknek használhassak az mi nyomorgó hazánkban.”

Néhány rövid hazalátogatást nem számítva, kisebb megszakításokkal több mint három évtizedet töltött külföldön – főként német városokban – Molnár Albert, aki tudatosan vállalta a vándoréletet. 

Zürichi Bibliájának margójára ezt írta: „Bizontalan helyeken búdosunk.” Egyik legjobb ismerője és ismertetője, Szabó András irodalomtörténész a róla szóló monográfiája címének nem véletlenül adta ezt az idézetet. Mert a többi magyar peregrinustól eltérően, akik néhány esztendős külföldi tanulást, tapasztalatszerzést követően hazatértek, és itthon találtak munkát, megélhetést, alapítottak családot, Molnár külföldön maradt, de ott is gyakran változtatta a lakhelyét; nála a bujdosás kulcsfogalommá vált. A bujdosásban – azaz a száműzetésben – a hazáért munkálkodni, a magyar nyelvet és – elsősorban a vallási – irodalmat gazdagítani, ez volt a vallott és vállalt hite, hivatása.

E hit és hivatás jegyében született életműve csúcsa, Kálvin latin nyelven írt fő művének – Institutio Christianae religionis – magyarra fordítása és kiadása: Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás. A szülőhazájából Svájcba menekült, összesen huszonöt évig Genfben élő francia reformátor negyedszázadon át tökéletesítette, bővítette az újkori keresztyén teológia egyik legfontosabb és talán legnagyobb hatású alapkönyvét. Ravasz László református püspök az Institutio jelentőségét tömören úgy fogalmazta meg, hogy annak útján lehet legjobban és legteljesebben eljutni Krisztushoz.

 

Hogy Szenci Molnár mikor hallott, olvasott először Kálvin fő művéről? Azt az újabb magyar szakirodalom szerint már a XVI. század második felében jól ismerték Magyarországon, s amikor a tizennégy éves Albert 1588 nyarán a Debreceni Református Kollégiumba ment tanulni, ott biztosan találkozott a genfi reformátor műveivel. Az ottani rektor, Debreceni Csorba István hatására ment aztán Heidelbergbe, amelynek egyeteme akkoriban a kálvinizmus egyik legjelentősebb európai központja volt. Nyugati vándorlásai során 1596 nyarán a „protestáns Rómába”, Genfbe is eljutott, ahol meglátogatta az idős Théodore de Beze-t, Kálvin teológus társát és utódját, aki Kálvin képmása előtt sírva ezt mondta: „Ő lett Krisztusban az atyám.”

Az Institutio magyar fordítására legkorábban 1615-ben kaphatott bátorítást, biztatást Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől, aki Molnár – akkor még átmeneti – hazatérése során tett erdélyi körútján a fogarasi várban fogadta a híres magyar kultúrmisszionáriust. Már Szenci Molnár első életrajzírója, Dézsi Lajos megemlíti, hogy 1617-ben az oppenheimi iskola rektora volt, amikor Bethlen levelet íratott hozzá, s felszólította, hogy fordítsa magyarra Kálvin alapvető hittani művét. Ugyanerre bátorította Rákóczi György borsodi főipán, ónodi várkapitány is (a későbbi „bibliás őrálló” fejedelem). Az erdélyi fejedelem és Rákóczi is több ízben tiszteletdíjat küldött neki, ő neki is látott a fordításnak, de 1618-ban elkezdődött a harmincéves háború, amelynek viszontagságai hátráltatták nagy munkája „derekas folytatását”.

Oppenheimből 1619-ben Heidelbergbe, V. Frigyes pfalzi választófejedelem, a német Protestáns Unió vezetőjének fővárosába költözött családjával, de ott sem volt sokáig nyugalma, mert a Katolikus Liga seregei két tűz közé fogták Pfalzot. 1621-ben már majdnem elkészült a nagy mű, amikor Tilly gróf, császári tábornagy bajor és horvát csapatai körülzárták Heidelberget, és többhetes ostrom után 1622 szeptemberében elfoglalták, amit szabadrablás követett. Szenci Molnárt is megkínozták és mindenéből kifosztották, könyvtárának és kéziratainak nagy része elpusztult. Az Institutio lefordított kézirata azonban csodával határos módon megmaradt. Megfogyatkozott családjával (egyik lányát elhurcolták, egy másik meghalt) Hanauba menekült, s onnan írta a száműzött V. Frigyes hágai kancellárjának 1624. március 3-án kelt levelében, hogy 

most nyomják serényen több munkást alkalmazva magyar nyelvű Keresztyén Institúciónkat. Remélem, tíz napon belül az egész munka véget ér.

A négyszáz éve megjelent Institutio volt Molnár írói-fordítói életművének legnagyobb teljesítménye, egyben német földön kiadott utolsó könyve. Még abban az esztendőben – Bethlen Gábor ismételt hívását s nagyvonalú ajánlatát elfogadva – családostól hazaköltözött, mégpedig az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Kassára. Ott, majd Kolozsváron élt 1634-ben bekövetkező haláláig.
 

Egyedülálló címlap

A több mint ezerötszáz oldalnyi magyar szöveget tartalmazó könyv az 1559-es nagy Insitutio fordítása, amely a korszak és Szenci Molnár Albert életművének kiemelkedőbb nyelvi teljesítményei közé tartozik. Kultúrtörténeti értékét az sem csorbítja, hogy a XVII–XIX. században továbbra is a latin nyelv uralta a hazai tudományt és iskolákat, az első magyar nyelvű fordítást nem adták ki újra, új fordítások pedig legközelebb csak a XX. században születtek. Szenci Molnár könyvét ráadásul kiemeli egyedülálló rézmetszetes címlapja, amelyen a szöveges részt – szokatlan módon – nyolc kép fogja körül. Alul (balra) látható a szerző, a jobb sarokban a fordító arcképe. Érdekes, hogy Molnár mögött a háttérben látható az a heidelbergi jelenet, amikor a katonák úgy kínozták meg, hogy kezeit, lábait gúzsba kötve egy póznára felhúzták, s egy spanyol jezsuita alulról perzselte. Kálvin és Molnár között a kiadó és nyomdász Aubry cég jelvénye látható, fölöttük pedig a Religio (vallás) és a Fides (hit) allegorikus álló alakjai, közöttük, a címlap közepén a teljes szöveges cím olvasható a nyomtatás helyével, idejével és készítőivel együtt. A felső, harmadik szinten három kép átható: az emberiség két életútjának – a bal sarkon a keskeny út, mely az életre, a jobb szélen a széles út, mely a veszedelemre visz – evangéliumi allegóriájával, s a kettő közötti mezőn két griffmadár a magyar címert tartja. A különleges, a korban gyakorlatilag egyedülálló címlap képzőművész alkotójának neve máig ismeretlen, de tény, hogy annak hierarchikus kompozíciója és teológiai üzenete teljes összhangban van a könyv szerzőjének és fordítójának szellemiségével.

Borítókép: Az Insitutio címlapja (Forrás: Wikipédia)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.