időjárás 1°C Gedeon , Johanna 2023. március 28.
logo
Magyar tükör

Káldi György Szentírása

Magyar Nemzet
2023.02.08. 11:39 2023.02.08. 16:35
Káldi György Szentírása

A bibliának a nép nyelvén való olvasása rendkívül nagy hatással van a nép gondolkozás- és érzésvilágára, de egyúttal a nemzeti nyelv fejlődésére is. Épen ez okból a könyvek könyvének átültetése valamely élő nyelvre az egész nemzeti művelődésre kiható esemény, nevezetesen akkor, ha a fordítás beválik és a nemzetnek bibliájaként nemzedékeken át használatban marad. 

Az ilyen biblia helyet talál a művelt ember könyvtárában és a nép egyszerű fiának könyvespolcán. A lelkipásztorok ezer és ezer templomban belőle olvassák fel vasár- és ünnepnaponkint az evangéliumi szakaszokat, az ifjúság a kis bibliából tanul meg részleteket, az egyházi szónok belőle idéz és magyaráz a szószéken. Az egyházi élet minden megnyilvánulásában való részvétel révén a Szentírás eszméi és gondolatai utat találnak a nép lelkéhez, viszont a Szentírás nyelve, szavai, kifejezései és szófűzései a nemzetnek nyelvkincsét befolyásolják, idomítják és gazdagítják. 

Valóban felmérhetetlen az a hatás, melyet Káldi Györgynek háromszázéves szentírásfordítása a magyar nyelvnek és gondolatnak a fejlődésére gyakorolt.

[…] A munkát Káldi az Újszövetségen kezdte Máté evangéliumának a lefordításával. Eléje helyezte ezt az ajánlást latin nyelven: Belefogtam Isten nagyobb dicsőségére Gyulafehérvárott 1605 október 11-én. Tizenhárom évvel azután, hogy a trienti zsinat határozata értelmében megjelent a katholikus egyháznak hivatalos jellegű latin javított Vulgata-Szentírása. Káldi ötvenkilenc nap alatt végezte el az Újszövetségnek magyarra való fordítását és a Titkos Jelenések könyvének végére odaírhatta: Vége.

Dicséret a Szentháromságegy Istennek, a Boldogságos Szűz Máriának, a szent örzőangyalnak, Szent Istvánnak, Magyarország királyának és apostolának. Ezen nemzet üdvösségére vállaltam légyen e munkát. Gyulafehérvárott, 1605 december 9-én. Az Újszövetség fordításának bevégzése után azonnal hozzáfogott a munka nagyobb és talán nehezebb feléhez, egy esztendő és három hónap leforgása alatt végez az Ószövetség fordításával s Ezdrás negyedik könyvének végére odaírja: Vége, Isten nagyobb dicsőségére!

Dicséret legyen a Szentháromság egy Istennek, aki megadta az akaratot és a bevégzést; a Boldogságos Szűz Máriának, aki kieszközölte az erőt Fiától, az örök Igétől. Ezen Igének a legszentebb Szűz méhében való megtestesülése napján a munka végére értem Olmücben, 1607 március 25-én. Káldi tehát mindössze egy év és 165 nap, vagyis nem egészen másfél év alatt végezte el ezt a szinte emberfeletti munkát. 

Lefordította, gondosan leírta, nagy gonddal átjavította az ó- és újszövetségi Szentírásnak 1333 fejezetet kitevő szövegét és az apokrif könyvek 28 fejezetét, odajegyezte a párhuzamos helyeket és feltüntette a fejezetekre, szakaszokra és versekre való felosztást. Szent János evangéliumát (21 fejezet) öt nap alatt, a Titkos Jelenések könyvét (22 fejezet) három nap alatt fordította le.

Káldi a nagy munkával csodálatosan rövid idő alatt készült el, de majdnem húsz évnek kellett még eltelnie, míg a bibliafordítása sajtó alá került. A fordítást át kellett néznie a néhány tudós embernek, hogy általolvasván, ha mi fogyatkozást találnak benne, helyrehozzák. Sőt maga Káldi is javítgatott a munkán, amit nyilvánvalóan látunk, ha összehasonlítjuk kéziratát a nyomtatásban megjelent szöveggel.

[…] De a legfőbb ok, hogy Káldi kéziratának tizenkilenc esztendeig kellett a kinyomatásra várnia, abban rejlett, hogy a szükséges pénz hiányzott a kinyomatáshoz. Bethlen Gábor fejedelem (1623-ban 1000 tallérnyi), a királyi kamara (1625-ben 100 forintnyi) és Pázmány Péter (bő költséget kitevő) adományai végre lehetővé tették, hogy 1626-ban megjelenjék 2000 példányban a „Szent Biblia. Az Egész Keresztyénségben bevett Régi Deák betülről Magyarra fordította a Jézus alatt Vitézkedő Társaságbéli Nagy-Szombati Káldi György pap”.

[…] Nem volt ugyan hadakozó természet, de megalkuvó, puha egyéniség sem volt. Törhetetlen elvhűsége és bátor őszintesége párosult a nemes gondolkozásból fakadó megértéssel az emberi gyarlóságok iránt. Az ilyen jellem előtt tisztelettel hajoltak meg nemcsak rendtársai és katho­likus kortársai, hanem ellenfelei is. 

Szavának súlya volt a császári udvarban és úgy, mint Bethlen fejedelem előtt, rendi elöljárói a legnehezebb feladatokat és tisztségeket bízták rá. 

Pázmány kiválókép nagyrabecsülte, az volt a véleménye róla, hogy Káldi az első az egyházi és szerzetes férfiak között, hozzá hasonlót nem igen lehet találni. Hosszú évek során fáradhatatlanul kifejtett szónoki működéséről úgy szólt az ítélet: „tüzes, komoly, tanult és a Szentlélektől ihletett szónok volt. Nem ritkán ragadta csodálatra hallgatóit és aratott tetszést, sohasem beszélt eredménytelenül. Volt bátorsága kedvesen és szelíden inteni kötelességeikre a legmagasabb polcon levőket épúgy, mint az alacsonyrendűeket. Minden szerzetesi erénnyel ékeskedett és be tudta tölteni sokak helyét a munkásokban szűkölködő magyar vetésben.”
 

(Martin Aurél: Káldi György emlékezete, Katolikus Szemle, 1926/10. Az idézetek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár)

Négyszázötven éve, 1573. február 4-én született Káldi György jezsuita szerzetes, az első teljes katolikus magyar nyelvű Biblia fordítója.

Borítókép: A Káldi György által fordított 1626-ban, Bécsben megjelent Biblia az Újszövetség Kutatók Társasága (SNTS) konferenciájához kapcsolódva a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és információs központjában megrendezett magyar bibliatörténeti kiállítás megnyitóján 2014. augusztus 5-én (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

A legíróbb író

Ady szerint a művész az életet óvatosan leélni valónak s magasságos megnyugvással leírni valónak vallotta.

 

Magyar tükör

A négyéves, aki felfedezte a negatív számokat

A dosszié összes cikke
Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.